Szukaj produktu
Szukaj:
KOSZYK
Twój koszyk jest pusty
Logowanie
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Załóż konto
Subskrypcja
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.kambip.pl, prowadzony przez KAMBIP Bogumiła Bącik z siedzibą w Lublinie przy al. Kraśnicka nr działki 965/24, NIP: 9461706435 REGON: 060067552 prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich.

3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2. TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez: strony internetowe sklepu - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu.

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia, gdy dane Kupującego są niepełne lub zamówienie jest sprzeczne z regulaminem.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności w magazynie lub u dostawców.

5. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

6. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sklep zwróci Kupującemu jego świadczenie oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle ją na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres Sklepu.

7. Nie dopuszcza się zwrotu części zamówienia (np. Kupujący kupuje 10 dekoracji i chce zwrócić 2).

8. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego i odesłania oryginału paragonu lub podpisanej faktury korygującej.

3. PŁATNOŚĆ

1. W sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

  • Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny, dedykowany konkretnemu zamówieniu, numer rachunku bankowego  Sklepu. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Sprzedawcy.
  • Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w Punktach Odbioru Osobistego, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówienie w kasie, w momencie odbioru towaru.

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego).

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane są koszty manipulacyjne.

4. DOSTAWA

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.

3. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

5. Przed wysłką towar jest sprawdzany pod kątem czy nie ma żadnych stłuczek. Za stłuczki powstałe w transporcie odpowiada przewoźnik, Kupujący w tej sytuacji musi spisać protokół szkody z osobą dostarczającą.

6. Koszt dostawy towaru od kuriera jest uzależniony od wagi produktów.

7. W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.

5. GWARANCJA

1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym w GATUNKU 1 są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2. Produkty w GATUNKU 2, 3 lub Poza Jakością mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Kupujący przed zakupem takiego towaru powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia wad towaru. Produkty w GAT 2, 3 lub Poza Jakością nie podlega reklamowaniu.

3. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz producenta.

4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

                                                                     6. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

4. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową, zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Kupujący traci uprawnienia określone ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

4. Właściciel sklepu informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

8. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w witrynie sklepu treści o charakterze bezprawnym.

Strona główna | Regulamin | Kontakt
Copyright 2011 SQLSoft.pl